NOVICA

28. 12. 2012

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 90/2012 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin, s pričetkom izvajanja 1. 1. 2013. Za uresničitev racionalnega in celostnega pristopa na področju varne hrane Zakon združuje Veterinarsko in Fitosanitarno upravo, Direktorat za varno hrano in del Kmetijskega inšpektorata v enotno institucijo s statusno obliko »organa v sestavi« v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V novi Upravi bo delalo 396 javnih uslužbencev.

Zakonodaja v RS zagotavlja organom v sestavi ministrstev strokovno neodvisnost, še posebej za izvajanje nadzornih nalog (Zakon o državi upravi in Zakon o inšpekcijskem nadzoru). Naloge nove institucije bodo predvsem:

·        priprava predpisov s področja varne hrane,

·        upravljanje s tveganji za zdravje ljudi, živali in rastlin,

·        izvedba enotnega uradnega nadzora v verigi varne hrane vključno s spremljanjem pojavov tveganj.

 

Z zakonom je jasno določena linija poveljevanja, kar je ključnega pomena za hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavih nevarnosti za zdravje ljudi, živali in rastlin oziroma varnost potrošnikov.

 

Nova Uprava bo pokrivala zdravje rastlin, fitofarmacevtska sredstva, semenarstvo, krmo, zdravje živali, zaščito živali, varnost in kakovost živil živalskega in rastlinskega izvora tako v upravnem kot v nadzornem delu razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti). Zaradi tega predlagani zakon posega v  naslednjih deset zakonov:

  1. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12);
  2. Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06 in 72/11);
  3. Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG);
  4. Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04- odl.US in 93/05-ZVMS);
  5. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05);
  6. Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06);
  7. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05-uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12);
  8. Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06-uradno prečiščeno besedilo);
  9. Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 29/06);.
  10. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo in 21/10).

Na področju varne hrane torej sledimo racionalizaciji in hkrati zagotavljanju visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi ob upoštevanju varovanja zdravja in zaščite živali, zdravja rastlin in ustrezne obveščenosti  ter zaščite potrošnikov.